High Hemp Wraps : Grape Ape

55.000

High Hemp Grapeape là hương vị thứ ba mà hãng đã tạo ra với niềm tin của hãng về mọi thứ tự nhiên và hữu cơ. Khi tạo Grapeape, High Hemp trộn một loạt các loại nho khác nhau; như Candice, Autumn Royale và Concord. Sự kết hợp nho này tạo nên hương vị độc đáo của Grapeape.

 

Nho cao Hemp Organic Hemp Wraps GrapeApe

2 Wraps & 2 Tips Per Pouch 

Vui lòng xác minh tuổi của bạn Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để vào trang web này